Töitä etsimässä – digitaalisesti tietysti

0 Posted by - 10 joulukuun, 2019 - Yrityksille, Työnhakijoille

Virtual CV – rekrytointipalvelu opiskelijoille ja pk-yrittäjille

Virtual CV -palvelu on erityisesti opiskelijoille suunnattu digitaalinen palvelu, johon luodaan osaamisprofiili työ- tai harjoittelupaikan hakua varten. Pk-yrityksille Virtual CV tarjoaa mahdollisuuden etsiä potentiaalisia työntekijöitä ammattikorkeakouluista. Työmarkkinoiden muutokset ja digitalisaatio ovat olleet Virtual CV:n kehittämisen tärkeimmät taustatekijät.

Turun ammattikorkeakoulun tärkeimpiä tavoitteita SMErec-hankkeessa oli rekrytointialustan toteutus. Virtual CV:ksi nimetty alusta on erityisesti opiskelijoille suunnattu digitaalinen palvelu, jonne on mahdollista luoda osaamisprofiili työ- tai harjoittelupaikan hakua varten. Profiilin voi lisätä työnhakuun liittyvien dokumenttien lisäksi myös linkkejä omiin työnäytteisiin ja esittelyvideon itsestään ja osaamisestaan. Palvelu on aluksi tarjolla Turun ammattikorkeakoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Yrityksille Virtual CV tarjoaa mahdollisuuden etsiä joustavasti sopivia potentiaalisia työntekijöitä.

Virtual CV:hen kytketään myös linkkejä SMErec-hankkeessa luotuihin rekrytointityökaluihin ja ohjevideoihin sekä muihin aiheeseen liittyviin sivustoihin, niin pk-yrityksille kuin opiskelijoillekin. Videoissa yrittäjät kertovat omista rekrytointiprosesseistaan ja antavat vinkkejä mitä tulee huomioida ennen rekrytointia sekä millaisista asioista pitää huolehtia onnistuneen rekrytoinnin jälkeen työntekijän pysyvyyden varmistamiseksi. Pk-yrityksille, etenkin mikroyrityksille, jokainen rekrytointi on suuri investointi. Yksinyrittäjän siirtymistä työnantajaksi tukee Business Joensuun kehittämä rekrytointityökalu, josta kerrotaan laajemmin toisaalla tässä julkaisussa.

Keskisuurilla yrityksillä tilanne on jo yleensä helpompi, kun rekrytointiprosessiin on käytettävissä resursseja merkittävästi mikroyrityksiä enemmän, niin yrityksen sisällä kuin palveluina. Yhtä kaikki, sopivan työntekijän saaminen tuottavaksi osaksi työyhteisöä on aina oma ponnistuksensa, johon Virtual CV voi olla avuksi.

Työn muotojen muuttuessa myös monipuolisten ja laadukkaiden uraohjaus- ja tukipalvelujen tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. Tähän ammattikorkeakoulut vastaavat kehittämällä omia palveluitaan opiskelijoille ja työantajaorganisaatioille, kuten kerrotaan tämän julkaisun erillisessä artikkelissa myöhemmin.

Työpaikat ja työnhakijat kohtaavat

Suomen työmarkkinoilla on tunnistettu kohtaanto-ongelma. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sekä työpaikoista että työntekijöistä on samanaikaisesti pulaa. Kohtaanto-ongelma on moniulotteinen haaste, eikä sitä voida yksittäisellä palvelulla selättää. Virtual CV pyrkii kuitenkin tarjoamaan käyttäjilleen kohtaanto-ongelmaa helpottavia ominaisuuksia.

Tarjolla olevan työvoiman ja avoimien työpaikkojen sijainnit eivät aina ole riittävän lähellä toisiaan, päivittäisen työmatkan sisällä. Erilaisissa elämäntilanteissa olevilla työntekijöillä on erilaiset mahdollisuudet työnhakualueen laajentamiseen. Esimerkiksi opiskelijoilla haluttu työnhakualue voi sisältää yhden paikkakunnan sijasta vaikkapa opiskelupaikkakunnan, vanhempien asuinseudun, kaverien asuinseudun ja muun houkuttelevan asuinalueen. Vaikutus kohtaantoon on toki yksittäistä, mutta pk-yritysten kannalta tarpeellista. Virtual CV -palvelussa on mahdollista asettaa työnhakualueiksi samanaikaisesti useampia paikkakuntia tai maakuntia.

Työn kannalta olennaisten tekijöiden kuten osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen merkityksen pitää nousta rekrytoinneissa etusijalle. Painotus ei saa olla henkilökohtaisissa ja työtehtävän kannalta merkityksettömissä ominaisuuksissa. Virtual CV -palvelussa tämä on huomioitu muun muassa CV-tietojen esittämisjärjestyksessä kun hakutuloksia avataan.  Esimerkiksi työnhakijan kuva ei näy vielä hakutuloslistassa, samoin hakijan nimi tulee esille vasta yksittäisen henkilön tietojen yhteydessä, henkilön itsensä valitseman näkyvyysprofiilin mukaisesti.

Virtual CV -palvelua on odotettu

Virtual CV:stä on kerrottu erilaisissa rekrytointiin liittyvissä valmennus- ja tiedotustilaisuuksissa, joita on järjestetty sekä opiskelijoille että yrityksille. Ennen Virtual CV:n julkaisua opiskelijat ovat voineet tutustua palvelun suunnitelmiin ja he ovat antaneet niistä positiivista palautetta. Opiskelijat toivoivat, että kun Virtual CV -palvelu saadaan käyttöön, siitä pidettäisiin tiedotuskampanja opiskelijoille.

Turun AMK:ssa on pidetty työnhakuun liittyviä luentoja energia- ja ympäristötekniikan, kone- ja tuotantotekniikan, tuotantotalouden, liiketoiminnan logistiikan sekä liiketalouden opiskelijoille kahden lukuvuoden aikana. Näihin luentoihin on osallistunut yli 700 opiskelijaa. Luennoilla on käyty läpi työnhakua yleisesti, mutta myös sitä, miten SMErec-hanke voi tukea opiskelijaa työnhaussa. Osassa tilaisuuksista opiskelijat ovat voineet käydä perinteisellä CV-klinikalla näyttämässä omaa dokumenttiaan ja saamassa siihen asiantuntijoiden kommentteja. Virtual CV -palvelu tuo oman lisänsä tähän CV-klinikkatoimintaan, koska opettajatutorit voivat sen avulla tukea opiskelijakohtaisesti kunkin CV-profiilin kehittämistä.

Vastaavaa koulutusta on järjestetty myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Heidän työnhakunsa on opiskeluaikana hieman erilaista suhteessa aiemmin mainittuihin tekniikan aloihin. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat hakevat harjoittelupaikkoja pääosin valtakunnallisen Jobiili-portaalin kautta, kun taas tekniikan ja liikenteen alan sekä liiketalouden alan opiskelijat hakevat harjoittelupaikkansa itsenäisesti. Näiden alojen harjoittelu- tai työpaikoille ei ole tällä hetkellä olemassa valtakunnallista portaalia ammattikorkeakoulusektorilla. Virtual CV tarjoaa tähän ratkaisua.

Opettajatuutorit saavat työkalun työuraohjaukseen ja yritykset hyötyvät

Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden työuraohjauksen tukena ovat perinteisten opinto-ohjaajien lisäksi myös opiskelijaryhmittäin opettajatuutorit. Tällä Virtual CV -palvelulla onnistuu ryhmäkohtainen profiilien seuranta.

– Tämä toiminto poikkeaa muista käyttämistämme opiskelijoiden ja työelämän matchaamisjärjestelmistä, toteaa lehtori Satu Saarinen Karelia-amk:sta ja jatkaa:

– Uteliaana odotan käyttökokemusten karttumista. Olisiko tässä vihdoin työkalu opiskelijoiden digitaaliseen työuraohjaukseen?

Perustoimintoina ryhmien tutoropettajat pystyvät seuraamaan profiileja ryhmäkohtaisesti ja näin kohdentamaan tukitoimia. Tutoropettajaksi kirjautunut opo tai opettaja voi seurata opiskelijoiden laatimia esittelyvideoita, taidonnäytteitä eli portfolioita sekä opiskelijoiden linkittämiä työkokemus- ja harrastuksiin liittyviä projektitöitä. Näin hän voi valmistella työuraohjaukseen liittyviä opintoharjoitteita tarvittaessa parantamaan opiskelijoiden profiileja heidän edukseen ja yritysten tarpeisiin vastaten.

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö on opiskelijoiden hyödyksi, kun se tarkoittaa tutkinnoista sujuvaa siirtymistä työelämään. Siihen tarpeeseen Virtual CV on sopiva työkalu. Usein pk-yrityksillä on tarve saada osaaja nopeastikin, hyödyntämällä Virtual CV:n osaajapankkia tämä onnistuu. Yritykset pystyvät löytämään tarpeisiinsa soveltuvat osaajat anonyymisti ja sopivan löytyessä ne voivat rekisteröidyttyään saada tarkemmat profiilitiedot opiskelijaosaajasta sekä tämän yhteystiedot työtarjouksen esittämistä varten.

Virtual CV -palvelun kehitystyö

Periaatteena on ollut kehittää helppokäyttöinen ja helposti omaksuttava palvelu sekä työhakijoille että pk-yrityksille. Koska tämän tyyppistä palvelua ei käytetä päivittäin, käyttökynnyksen täytyy olla erityisen matala.  Kehitystyön perusteena on käytetty pk-yritysten esille tuomia rekrytointiin liittyviä haasteita, jotka ovat nousseet esille keskusteluissa ja kyselyissä. Myös opiskelijat ovat osallistuneet työpajoissa palvelun määrittelyyn ja testaamiseen. Hankkeen aikana palvelu toteutettiin suomenkielisenä, mutta muiden kieliversioiden toteutusmahdollisuus on huomioitu.

Virtual CV:n ohjelmointi hankittiin ostopalveluna Coderum Oy:ltä. Palvelun testaus ja pilotointi toteutettiin Turun AMK:ssa ja pilotointia laajennettiin myös Karelia-ammattikorkeakouluun. Palvelu toimii suomalaisessa palvelinympäristössä, joten tietoturva, suorituskyvyn skaalattavuus, toimivat tietoliikenneyhteydet  ja suojattu yhteys ovat selkeämpiä asioita. Palvelun turvallisuus on myös helpommin auditoitavissa.

Virtual CV -palvelu on suunnattu sekä työnhakijoille, erityisesti AMK-opiskelijoille, että työntekijöitä, harjoittelijoita tai opinnäytetyöntekijöitä etsiville pk-yrityksille. Työnhakijoiden CV-profiiliin syötetään koulutus-, osaamis- ja muita työnhaun kannalta relevantteja tietoja. Profiiliin voi lisätä linkkinä video-CV:n tai vaikkapa FIV:in eli First Impression Videon. Yritysosioon puolestaan syötetään soveltuvien työntekijöiden löytämisen kannalta olennaisia hakuehtoja. Edellisten lisäksi palvelussa on oma osionsa oppilaitosten henkilöstölle, jotta esimerkiksi ryhmien tutor-opettajat voivat tukea opiskelijoiden CV-profiilien luomista ja päivittämistä.

Toteutuksessa on pyritty yksinkertaiseen ja helposti omaksuttavaan käyttöliittymään, unohtamatta kuitenkaan toimintojen monipuolisuutta ja käyttäjien tarpeita. Hankkeen aikana voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen vaikutti osaltaan palvelun vaatimusmäärittelyyn. Käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkyvyyteen ja seurata tietojensa käyttöä sekä halutessaan poistaa tietonsa kokonaan ovat muutamia käyttäjillekin näkyviä asioita. Myös tallennettavien tietojen määrä on minimoitu, eikä erityisen arkaluonteisia henkilötietoja kerätä ollenkaan.

Ammattikorkeakoulujen kehittämistyössä on tärkeää osallistaa opiskelijat osaksi työelämälähtöisiä projekteja, joten Virtual CV:n toteutuksessa on mahdollistettu integraatio opetukseen. Turun ammattikorkeakoulun projektityöpajoissa opiskelijaryhmät ovat tehneet erilaisia ohjevideoita, palvelun lanseeraussuunnitelmat ja toteuttaneet markkinointikampanjoita eri muodossa.

Virtual CV:n osaamisluokitukset avaavat ovet globaaleille työmarkkinoille

Tutkintonimikkeistöistä on käytettävissä kattava kansallinen avoin tietokanta, jota käytetään Virtual CV -palvelunkin toteutuksessa.  Tutkinnot ovat kokonaisuuksia, ja kehittyvät jatkuvasti sisällöltään monipuolisemmiksi ja hienojakoisemmiksi. Niinpä tietty tutkinto ei suoraviivaisesti takaa syvää alakohtaista osaamista. Etenkään ammattiopintojen kurssinimikkeistöä ja kurssien sisältöä ei ole vakioitu, joten niiden vertailu digitaalisesti on hyvin haasteellista.

Kansallisen tutkintonimikkeistön lisäksi Virtual CV -palvelu käyttää EU:n ESCO-ammattinimikkeistöä (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), joka on hierarkisesti laajasti käytössä olevan ISCO-hierarkian (International Standard Classification of Occupations) mukainen. Hankkeen aikana ESCO:n suomenkielinen osio oli kuitenkin vielä hyvin suppea. ESCO:n merkitys tämän tyyppiselle palvelulle on kuitenkin suuri, koska se sisältää tarkemmat osaamiskuvaukset ja myös käännökset EU:n eri kielille. ESCO on monikielinen eurooppalainen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitus, ja siinä määritetään sekä luokitellaan taitoja, osaamista, tutkintoja ja ammatteja, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan työmarkkinoiden sekä opetus- ja koulutusalan kannalta.  Osaamiskuvausten vertailu on ollut kuitenkin tässä muodossa haasteellista, ja vaatisi käytännössä pitkälle kehitetyn tekoälysovelluksen.

Opiskelijoille syntyy avoimiin tietokantoihin perustuva ammatillinen profiili tutkinto- ja ammattinimikkeiden myötä, joka näin edistää heidän työurapolkuaan. Valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta ammattilainen voi hakea töihin EURES-palvelun kautta kaikkialle Eurooppaan, ja tuossa palvelussa käytetään juurikin ESCO-luokituksia. Näin opiskelijat saavat jo opinnoissaan menetelmäoppia asiantuntijaosaamisensa esille tuontiin.

Virtual CV avautui kesällä 2019. Vuoden loppuun asti kestävän pilotointivaiheen aikana järjestelmä avattiin myös Karelia-ammattikorkeakoulun käyttöön.

Virtual CV meets Selectionbuddy

SMErec-hanke kuuluu kansainväliseen Improving Selection Skills for SMEs and Workforce -konsortioon. Konsortion belgialainen yhteistyökumppani University College Ghent on toteuttanut Selectionbuddy-nimisen työkalun, joka tukee pk-yrityksiä parhaan mahdollisen hakijan valitsemisessa. Selectionbuddy koostuu erilaisista testeistä (mm. persoonallisuus-, sitoutuneisuus- ja arvotestit), joista yritys valitsee työpaikan kannalta tarkoituksenmukaisimmat käyttöönsä hakijoiden täytettäväksi. Selectionbuddy tarjoaa yrityksille objektiivisen lähestymistavan rekrytointiin. Kansainvälisen konsortion (Belgia, Saksa, Suomi) havaintojen mukaan pk-yrityksillä on harvoin riittävästi resursseja ja osaamista sopivimman työntekijän valitsemiseksi ja valinta tehdään liian usein mutu-periaatteella (musta tuntuu-perusteella). Selectionbuddy tukee myös työnhakijoita esimerkiksi muistuttamalla työnantajaa palautteen antamisesta valintaprosessin eri vaiheissa ja mahdollistamalla hakijalle alkuvaiheessa anonyymin hakuprosessin. (Van Der Vurst, Cobbaut & Feys 2019.)

Virtual CV ja Selectionbuddy on toteutettu erilaisista lähtökohdista, mutta palveluiden kehitystyötä on tehty myös yhteistyössä erityisesti suunnitteluvaiheessa. Palveluissa on yhteisiä piirteitä, mutta myös eroavaisuuksia. Yksi keskeisimmästä on se, että Virtual CV on toteutettu avoimella lähdekoodilla, mutta Selectionbuddy ei ole. Virtual CV on siis jatkossa vapaasti muokattavissa. Yhteistä palveluille on, että ne pyrkivät helpottamaan käyttäjän rekrytointiprosessia, oli kyseessä sitten työnhakija tai työnantaja.

 

Antti Meriö, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Päivi Simi, hankeasiantuntija, projektikoordinaattori, Turun ammattikorkeakoulu

Tanja Hallenberg, hankesuunnittelija, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

Anu Lehtinen, erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

ESCO handbook, 2nd edition. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 2019.  https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24 26.9.2019.

Van Der Vurst, G., Cobbaut, K. & Feys, M. 2019. What can Selectionbuddy do for SMEs? Julkaisussa Journal of Excellence in Sales 1/2019, s. 38 – 39. Turku University of Applied Sciences, Turku.