Yrittäjäpäivien 2018 PK-yritystutkimuksen tuloksia

0 Posted by - 17 joulukuun, 2018 - Yrityksille, SMErec-hanke

Osana SMErec-hankkeen toimintaa toteutimme vuoden 2018 Yrittäjäpäivillä Turussa kyselytutkimuksen tapahtuman kävijöille. Kyselimme muutamia kysymyksiä yritysten rekrytointitilanteeseen, rekry­tointien haasteisiin ja yrityksen imagoon liittyen. Vastauksia saatiin yhteensä 44 kappaletta.

Vastausten jakautuma yritysten koon mukaan oli seuraava:

Yrityksen koko kpl Osuus
Mikroyritys (1 – 9 työntekijää) 29 65,9 %
Pieni yritys (10 – 49 työntekijää) 13 29,5 %
Keskisuuri yritys (50 – 250 työntekijää) 1 2,3 %
Suuri yritys (yli 250 työntekijää) 1 2,3 %
n 44 100,0 %

Vastauksista 43 kpl tuli hankkeen kohderyhmältä eli PK-yrityksiltä (1 – 250 työntekijää) ja vain 1 kpl suurilta yrityksiltä (yli 250 työntekijää). SMErec-hankkeen tavoitteen mukaisesti keskitytään tutkimaan ensisijaisesti PK-yrityksiä.

Lyhyesti tuloksista

Rekrytointihalukkuus näyttää PK-yrityksissä olevan laskussa viimevuotiseen verrattuna. Tänä vuonna vain 42 % haastatelluista PK-yrityksistä aikoo rekrytoida seuraavan puolen vuoden aikana. Viime vuonna vastaavassa kyselyssä, vuoden 2017 Yrittäjäpäivillä, 56 % haastatelluista yrityksistä vastasi aikovansa rekrytoida seuraavan puolen vuoden sisällä.

Mitä rekrytointihalukkuudelle on tapahtunut vuoden aikana?

Suurin muutos PK-yritysten rekrytointihalukkuudessa on tutkimuksen mukaan tapahtunut mikroyritysten kohdalla, niistä vain 28 % kertoi rekrytointiaikeista. Vuosi sitten 54 % mikroyrityksistä aikoi rekrytoida puolen vuoden sisällä. Haastatteluiden pohjalta suoraa syytä on mahdotonta osoittaa. Julkisuudessa laajasti juuri Yrittäjäpäiviä edeltäneinä viikkoina käsitelty PK-yritysten irtisanomislainsäädännön muutos siihen liittyvin lakkoineen on varmasti vaikuttanut osaltaan asiaan.

Haastatteluissa toistui muutamia kertoja yksinyrittäjien kommentti siitä, etteivät he aio koskaan rekrytoida yritykseen toista työntekijää. Tätä voidaan pitää huolestuttavana PK-yritysten kasvumahdollisuuden kannalta.

Pienten yritysten osalta vastaavaa muutosta ei ollut havaittavissa. Rekrytointiaikomus oli 69 % tämän kokoluokan yrityksistä, jossa on puolestaan hieman nousua viime vuotiseen 64 % tulokseen verrattuna.

Keskisuurten yritysten osalta johtopäätöksiä ei varsinaisesti voida tehdä pienen otoksen vuoksi.

Rekrytoinnin haasteet

Suurimpina PK-yritysten rekrytointien haasteina pidettiin työvoiman saatavuutta (44 %) ja tavoitettavuutta (21 %). Molemmat luvut ovat nousseet viimevuotisiin verrattuna, silloin saatavuus oli haaste 32 %:lle ja tavoitettavuus 18 %:lle.

Kun tarkastellaan PK-yritysten rekrytointihaasteita niiden yritysten osalta, jotka aikovat rekrytoida puolen vuoden sisällä, työvoiman saatavuus on haaste 56 %:lle vastaajista ja tavoitettavuus 22 %:lle vastaajista. Saatavuuden osalta tuloksissa oli nousua 27 prosentti­yksikköä. Edelleen tarkemmin tarkasteltaessa työvoiman saatavuus on haaste 78 %:lle vastanneista pienyrityksistä ja 38 % mikroyrityksistä. Työvoiman tavoittaminen on puolestaan haaste 38 %:lle mikroyrityksistä, mutta vain 11 % pienyrityksistä.

Rekrytointiosaamisen katsoi haasteeksi 16 % vastaajista, tulos on merkittävästi kohonnut viime vuotisesta, jolloin vain 3 % piti yrityksensä rekrytointiosaamista haasteena. Tulos on myös siltä osin viimevuotisesta poikkeava, että aiemmin rekrytointiosaaminen tunnustettiin haasteeksi vain mikroyrityksissä, tänä vuonna tulos on tasainen mikroyritysten ja pienten yritysten kesken, tuloksilla 17 % ja 15 %.

Työnantajamielikuva

Työnantajakuvan osalta erottumistavoiksi tunnistettiin ensisijaisesti yritysimago ja maine (58 %) sekä työyhteisö ja -ympäristö, hyvä fiilis (51 %). Muutos viimevuotisiin tuloksiin verrattuna on selvä, nousua on ollut 34 ja 18 prosenttiyksikköä.

Yritysimagon osalta muutos painottuu erityisesti mikroyrityksiin, nousua 31 prosentti­yksikköä. Pienten yritysten osalta nousua oli 19 prosenttiyksikköä. Työyhteisön ja ympäristön osalta muutosta on tapahtunut tasaisesti, sekä mikroyrityksissä että pienissä yrityksissä nousua on 31 prosenttiyksikköä.

Työnantajaimago

Työnantajaimagon osalta tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin viime vuonnakin. Positiivinen painotus tuloksissa on selkeä, 19 % yrityksistä piti imagoaan erinomaisena ja 61 % hyvänä. Viimevuotisesta nolla-tuloksesta poiketen tänä vuonna yksi yritys vastasi työnantajaimagonsa olevan huono. Syitä emme tiedä, ehkä mielenkiintoisempaa olisikin kuulla millaisia toimia he aikovat tehdä tilanteen korjaamiseksi.

Johtopäätöksiä

Rekrytoinnin haasteiden osalta haastatellut yritykset vastasivat keskimäärin 1.44 haastetta yritystä kohden. Rekrytointia suunnittelevien yritysten osalta tulokset olivat hieman korkeammat, 2.00 haastetta yritystä kohti. Viime vuonna yritystä kohden vastattiin keskimäärin 1.16 haastavaa asiaa ja rekrytointia aikovien osalta 1.29.

Verrattaessa erikokoisten yritysten kokemia haasteita, rekrytointia aikoville mikroyrityksille tilanne näkyy merkittävästi haastavampana (2.50 haastetta per yritys). Pienillä yrityksillä vastaava tulos oli 1.56. Toisaalta, pienistä yrityksistä ne, jotka eivät aikoneet rekrytoida, tunnistivat keskimäärin 1.75 haastetta per yritys. Mikroyritysten osalta ne yritykset, jotka eivät aio rekrytoida tunnistivat vain 1.44 haastetta per yritys.

Huomioiden myös rekrytointiosaamista koskevat tulokset, yritykset kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota rekrytointeihin. Samalla myös oman rekrytointiosaamisen tilanne on käynyt selkeämmäksi, etenkin pienissä yrityksissä. Mikroyritysten osalta haastavia seikkoja tunnistetaan kaiken kaikkiaan enemmän, etenkin kun rekrytoinnit ovat ajankohtainen asia.

Työnantajamielikuvan erottautumiskeinojen osalta voi havaita painotuksen siirtymisen ns. pehmeisiin arvoihin, fiilikseen työpaikalla, työn sisältöön, arvoihin ja perhekeskeiseen näkökulmaan.

Blogitekstin kirjoitti: Antti Meriö